Nepál - treky a expediceTreky k základnímu táboru pod Mt. Everest

Everest Base Camp Trek - přes Gokyo, cena 47500 Kč (plná penze), 43200 Kč (polopenze)
Everest Base Camp Trek - přes 3 sedla, cena 49000 Kč (plná penze), 44700 Kč (polopenze)

Everest Base Camp Trek, vč. výstupu na Island Peak (6.160 m)
jarní termín cena 71000 Kč (plná penze), 67300 Kč (polopenze)
podzimní termín cena 68000 Kč (plná penze), 64300 Kč (polopenze)


Treky v okolí Annapurny

Trek okolo Annapurny, cena 40500 Kč (plná penze), 36500 Kč (polopenze)
Trek okolo Manaslu, cena 43500 Kč (plná penze), 39500 Kč (polopenze)
Mustang Trek, cena 55500 Kč (plná penze), 52000 Kč (polopenze)

Langtang Trek, cena 38500 Kč (plná penze), 35000 Kč (polopenze)

Expedice
ceny na vyžádání

Eco Everest Expedice na Mt. Everest (8.848 m)
Expedice na Mt. Everest (8.848 m)
Expedice na Mt. Cho Oyu (8.201 m)
Expedice na Mt. Manaslu (8.163 m)
Expedice na Mt. Shishapangma (8.013 m)

další expedice:
Mt. Ama Dablam
Mt. Himlung
Mt. BaruntseJste samostatná skupinka nebo jednotlivci?
Rádi byste do Nepálu už v jiném termínu nebo do jiné, než námi nabízené oblasti?
Napište nebo zavolejte, připravíme Vám trek dle Vašich představ.
Máte zájem o rafting, výlet do džungle, přelet letadlem nad Mt. Everestem a nad dalšími osmitisícovkami?
I tyto služby jsme Vám schopni zajistit a to formou samostatného programu
nebo např. jako doplněk po návratu z treku.
Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALPY
platné pro treky a expedice


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALPY, spol. s r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, pořádané cestovní kanceláří ALPY, spol. s r.o., IČ 49824881, DIČ CZ49824881, se sídlem Štefánikova 63, 150 00 Praha 5 (dále jen „CK ALPY“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy týkající se služby cestovního ruchu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi zákazníkem a CK ALPY.
Pro účely těchto Podmínek se zájezdem (dle §2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění) rozumí soubor služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění: a) ubytování, b) dopravu, c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak.

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK ALPY a zákazníkem je upraven těmito všeobecnými smluvními podmínkami závaznými pro obě strany a vzniká na základě vzájemně podepsané smlouvy zákazníkem i pracovníkem CK ALPY. CK ALPY se podpisem zavazuje zákazníkovi poskytnout služby dohodnuté ve smlouvě. Katalogy jsou tištěny ve velkém časovém předstihu, CK ALPY si proto vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy případnou změnu údajů uvedených v katalogu. V takovémto případě, kdy údaje ve smlouvě a v katalogu se odlišují, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě. Smlouva obsahuje zejména osobní údaje klienta, vymezení zájezdu nebo pobytu, termín jeho zahájení a ukončení, místo a cenu zájezdu nebo pobytu. Klient zodpovídá za správnost všech jím vyplněních údajů uvedených ve smlouvě. Za splnění závazků dalších přihlášených osob uvedených na smlouvě odpovídá klient, který smlouvu podepsal.
2. ÚHRADA ZÁJEZDŮ
Zaplacením alespoň zálohy a podpisem smlouvy se vztah mezi CK ALPY a klientem stává závazný. Úhradu je možné provést hotovostí či kartou v kanceláři CK ALPY, poštovní poukázkou na adresu CK ALPY či převodem na účet u Fio banky, a.s., č.ú. 2900449689/2010. Doplatek probíhá stejným způsobem, nejpozději 1 měsíc před odjezdem, pokud podmínky zájezdu nebo domluva nestanoví jinak. Pokud dojde k uzavření smlouvy v době kratší než 1 měsíc do odjezdu, je nutno částku uhradit celou při podpisu smlouvy. Při platbě převodem uveďte vždy jako variabilní symbol číslo smlouvy.
Nárok klienta na objednané služby, které jsou předmětem uzavřené smlouvy, vzniká úplným zaplacením ceny.
Není-li záloha, doplatek, nebo celá částka uvedená ve smlouvě uhrazena ve stanovené lhůtě, je CK ALPY oprávněna od smlouvy odstoupit. Před odstoupením od smlouvy může CK ALPY poskytnout klientovi dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK ALPY nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li cena zaplacena v plné výši ani do 14 dnů před odjezdem, má se za to, že klient od smlouvy odstoupil, a CK ALPY vzniká nárok na odstupné (storno), podle stornopoplatků uvedených v bodě 4 těchto podmínek.
3. CENA
V případě změny kursu koruny o více jak 10% vůči konvertibilním měnám si CK ALPY vyhrazuje právo upravit cenu uvedenou ve smlouvě dle relací ke skutečným nákladům. Případné slevy, vyhlášené CK ALPY po datu podpisu smlouvy, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
4. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy (storno) je nutné provést obratem písemnou formou. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno CK ALPY. Klient bere na vědomí, že jeho odstoupením vzniká CK ALPY finanční újma. Jako náhradu újmy způsobenou tímto jednáním klienta sjednávají strany smluvní odstupné (stornopoplatky), které se klient v případě odstoupení od smlouvy zavazuje zaplatit. Stornovací poplatky (neplatí pro samoobslužné chaty) se zákazníkovi nezapočítávají v případě, že si za sebe zajistí náhradu. Tuto změnu je však zákazník povinen ohlásit CK ALPY. CK ALPY si vyhrazuje právo účtovat klientovi poplatek za změnu rezervace. Stornopoplatky se stanovují ode dne doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě samoobslužných chat není změna rezervace možná, je nutné odstoupit od smlouvy a učinit objednávku novou.
Stornopoplatky:
Stornopoplatky platné pro treky a expedice:
- do 60 dnů včetně před odjezdem 3000 Kč/os.
- do 30 dnů včetně 30% z ceny
- do 20 dnů včetně 60% z ceny
- do 19 dnů včetně 100% z ceny
Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, storno letenky činí 100% ode dne podpisu cestovní smlouvy resp. objednání letenky.
Pokud klient na zájezd nebo na pobyt nenastoupí ve stanoveném čase nebo se nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem stanovenou hodinu, nebo poruší pasové, celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice, má se za to, že odstoupil od smlouvy bez udání důvodu v den realizovaného zájezdu a účtované stornopoplatky budou ve výši 100%.
5. UPOZORNĚNÍ
V průběhu pobytu či zájezdu jsou účastníci povinni řídit se pokyny vedoucích, průvodců nebo majitelů ubytovacích zařízení. V případě porušení těchto pokynů a následném vzniku škody (na zdraví nebo na majetku) nenese CK ALPY za takovéto škody žádnou odpovědnost a klient je povinen tyto škody beze zbytku uhradit. Klient, který bez zavinění CK ALPY, nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. Klient, který při nástupu na zájezd nebo pobyt nebo v jeho průběhu nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce či další odpovědné osoby, nebo při čerpání služeb podle smlouvy poruší obecně závazné právní předpisy platné na místě, může být ze zájezdu vyloučen. Oznámením o vyloučení klienta ze zájezdu zaniká povinnost CK ALPY poskytovat klientovi jakékoli služby podle smlouvy, v této souvislosti vzniká CK ALPY nárok požadovat po klientovi úhradu smluvní pokuty spojené s vyloučením klienta ze zájezdu. Vyloučený klient nemá nárok na vrácení částky za nevyčerpané služby uvedené ve smlouvě.
6. POJIŠTĚNÍ
Pokud není uvedeno ve smlouvě, pojištění není zahrnuto v ceně pobytů. CK ALPY nabízí všem svým klientům pojištění formou členství v rakouském Alpenvereinu. Členství se hradí formou celoročního paušálu a platí celý rok. Další informace na http://www.alpenverein.cz/
CK ALPY nabízí i klasické zdravotní cestovní pojištění, vč. pojištění storna zájezdu.
7. OSTATNÍ
Klient poskytnutím svých osobních údajů a potvrzením smlouvy uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů CK ALPY. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně uchovány v elektronické databázi CK ALPY, dále mohou být využity k činnostem CK ALPY za účelem kontaktování klienta s nabídkou služeb CK ALPY. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy. Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat.

Kromě těchto podmínek se činnost CK ALPY řídí obecně závaznými pravidly, které upravují činnost cestovních kanceláří. CK ALPY má v souladu se zákonem č. 159/99 Sb. pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře u pojišťovny Generali – pojistka č. 1710900060.