Asistenční karta UAMK





Doporučujeme všem motoristům, kteří cestují do zahraničí, případně se chystají na zahraniční dovolenou vozem a nechtějí si nechat cestování kazit nenadálými událostmi a navíc vědí že členství v klubu ÚAMK se vyplatí ...!

Asistenční služby, které jsou poskytovány:

- pro osobní nebo lehké užitkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 tuny, s počtem maximálně devíti míst včetně řidiče
- pro motocykly včetně postranních vozíků
- pro případ nepojízdnosti vozidla z důvodů poruchy, nehody, samozavinění, vandalského poškození, pokusu o odcizení vozidla, v případě odcizení vozidla a v případech nezpůsobilosti řidiče pro jeho zdravotní indispozici. Dále v případě nenadálého nedostatku pohonných hmot, vybité startovací baterie a dalších nečekaných poruch vozidla.


Dále:

- slevu na pohonné hmoty u čerpacích stanic MOL
- bezplatné poskytování dopravních a mototuristických informací
- slevy a výhody ve slevových systémech ÚAMK





CK ALPY nabízí prodej 4 výše uvedených druhů karet, vystavení karet na počkání.

Tarif 1890 - cena 1.890 Kč za rok.
Tarif 870 - cena 870 Kč za 3 měsíce.
Tarif 890 - cena 890 Kč za rok.









Smluvní podmínky a ujednání

Verze: 01022013

Klubová karta ÚAMK

ČLÁNEK 1 - Členství v ÚAMK:

1. Klubová karta ÚAMK (dále jen klubová karta) je členským dokumentem Ústředního automotoklubu České republiky (dále jen „ÚAMK“), osvědčující členství v tomto národním automotoklubu, členské organizaci celosvětové organizace motoristů a mototuristů FIA.
2. Klubová karta je mezinárodním asistenčním dokumentem, který opravňuje jeho držitele využívat služby a výhody poskytované ÚAMK a jeho partnery, v rozsahu dále uvedeném v příloze Rozsah služeb a výhod, podmínkou čerpání služeb je řádné uhrazení členského poplatku.
3. ÚAMK pověřil mandátní smlouvou společnost ÚAMK a.s. se sídlem v Praze 4, Na Strži 1837/9, IČO 60192798, distribucí klubových karet ÚAMK a také výkonem všech činností a služeb poskytovaných držitelům těchto karet.

1. Služby a výhody jsou poskytovány pro následující typy a druhy vozidel:
- osobní nebo užitkové automobily s celkovou hmotností do 3,5t a s maximálním počtem 9 míst k sezení včetně řidiče a jejich nákladní nebrzděné přívěsy délka max. 10m, šířka max. 2,55m a výška max. 3m
- motocykly (včetně postranního vozíku)

2.Služby a výhody služby se neposkytují na následující typy a druhy vozidel:
- speciální vozidla, pracovní stroje, vozidla bez RZ (výjimkou je krádež/ztráta RZ, potom rozhoduje VIN)
- vozidla závodní, soutěžní, vozidla převážející nebezpečné náklady, vozidla autopůjčovny

K výše uvedeným vozidlům není možné použít, případně vystavit klubovou kartu.

Služby a výhody se rovněž nevztahují na škody, k nimž došlo při účasti na motoristických a sportovních akcích.

3. Služby a výhody jsou poskytovány držitelům karet v případě: nepojízdnosti vozidel z důvodů jejich poruchy, nehody, vandalského poškození, pokusu o odcizení vozidla nebo v případě odcizení vozidla, v případech nezpůsobilosti řidiče pro jeho zdravotní indispozici nebo v případě nezpůsobilosti vozidla k provozu (včetně přírodních vlivů), dále jen nouzová situace).
4. Všechny služby a výhody je možno po dobu platnosti klubová karty čerpat opakovaně. Služby jsou poskytovány pouze za předpokladu, že požadavek je zajištěn dispečinkem ÚAMK. v České republice na telefonním čísle 1230, v ostatních zemích Evropy na lince +420 261 104 123. V rozsahu uvedeném v příloze jsou služby hrazené samotným zaplacením členského poplatku, tedy formou paušální platby, držitel kromě členského příspěvku hradí pouze služby poskytnuté nad tento rámec (viz příloha Rozsah služeb a výhod). Ve všech případech, potvrzují držitelé karty rozsah provedení služby a její cenu svým podpisem na zakázkovém listu vykonavatele služby.
5. Podmínkou pro čerpání služeb je umístění vozidla na veřejné komunikaci nebo takovém místě, kde je možný přístup k vozidlu.
6. Všechny služby je možné čerpat opakovaně (nejvýše však jedenkrát za 24 hodin) s těmito výjimkami:
- opakované odstraňování stejné závady na vozidle (např. startování motoru z důvodu vadného akumulátoru atp.)
- odstraňování nedostatků v povinné výbavě vozidla
- úkony zahrnující systematickou údržbu vozidla nebo doplňkových zařízení a vybavení vozidla

V případě každé výše uvedené výjimky je člen ÚAMK povinen uhradit poskytnutou službu v plném rozsahu.

ČLÁNEK 3 - Klubová karta:

1. Klubová karta je vystavena na fyzickou nebo na právnickou osobu (firmu, podnikatele). Je-li klubová karta vystavena na fyzickou osobu, může být registrována na jméno člena (držitel je vždy člen) nebo na RZ (registrační značku vozidla, držitel je členem pověřená osoba). Je-li klubová karta vystavena na právnickou osobu (firmu), je registrována vždy pouze na RZ (držitel je firmou pověřená osoba).
2. Fyzická nebo právnická osoba, na kterou je klubová karta vystavena (dále jen člen), zodpovídá za případné zneužití této karty nebo neoprávněné použití držitelem či jinou osobou.
3. Při každém požadavku na čerpání služeb a výhod je držitel karty povinen prokázat se platnou klubovou kartou.
4. Za povinnosti a závazky při použití klubové karty odpovídá vždy člen ÚAMK.

ČLÁNEK 4 - Vznik nároku na čerpání služeb:

1. Nárok na čerpání služeb vzniká nejdříve za 24 hodin po uhrazení členského příspěvku (připsání na účet ÚAMK nebo hotovostní platba) a aktivaci karty.

V případě zakoupení karty bez automatické aktivace je nutné, aby klient provedl aktivaci prostřednictvím telefonní linky 1230 nebo pomocí internetového formuláře na adrese aktivace.uamk.cz, a to nejpozději do 365 dní od zakoupení karty. Po uplynutí této doby již nebude možné tuto kartu aktivovat. Podrobný návod samotné aktivace je popsán v přiloženém aktivačním dokumentu. Pokud tento dokument není součástí balení, byla karta zakoupena v režimu automatické aktivace.

ČLÁNEK 5 – Podmínky čerpání:

Služby a výhody budou poskytovány do limitů uvedených v čl.II přílohy smluvních podmínek. V některých případech stanovených v čl.II bude hradit ÚAMK náklady na poskytování služeb pouze do výše stanoveného limitu a v některých případech ÚAMK zprostředkuje poskytování služeb třetí osobou s tím, že náklady budou hrazeny členem ÚAMK v plné výši.

V případě, kdy bude příspěvek po dohodě s dispečinkem ÚAMK hrazen na místě držitelem karty, je nutné, aby držitel karty doložil originální doklady o čerpání služby. Poté bude dodatečně služba do výše limitu proplacena.

ČLÁNEK 6 - Platnost klubové karty:

1. Klubová karta má platnost jeden rok (krátkodobá klubová karta 3 měsíce) s možností automatického prodloužení.
2. Možnost prodloužení členství a splatnost každého dalšího členského příspěvku avizuje ÚAMK nejpozději jeden měsíc před termínem elektronickou poštou nebo oznamuje člen ÚAMK.

ČLÁNEK 7 - Ztráta Klubové karty ÚAMK:

Ztrátu nebo zcizení klubové karty je člen povinen ohlásit na telefonní lince 1230 nebo elektronicky na adrese: evidence@uamk.cz. Příslušná klubová karta bude poté v databázi ÚAMK zablokována.

Člen obdrží náhradní klubovou kartu za poplatek 50,- Kč přímo na centrále ÚAMK v Praze Na Strži 1837/9, Praha 4, 140 00 nebo mu bude zaslána poštou na poštovní dobírku (člen hradí poštovné a balné).

ČLÁNEK 8 - Změny v datech držitele karty:

Člen je povinen oznámit písemně (stačí elektronickou poštou na adresu evidence@uamk.cz) ÚAMK změnu v datech uvedených v objednávce Klubové karty (zejména poštovní adresa, adresa elektronické pošty apod.)

V případě změny údajů uvedených přímo na klubové kartě (jméno držitele nebo změna RZ vozidla) obdrží držitel karty náhradní klubovou kartu (viz.článek 7).

ČLÁNEK 9 - Reklamace:

V případě reklamace, se držitel karty obrací na vedoucího reklamačního oddělení ÚAMK, mail: reklamace@uamk.cz nebo oddělení péče o zákazníka ÚAMK, tel. 1230.

ČLÁNEK 10 - Neoprávněné použití Klubové karty ÚAMK:

Člen odpovídá za oprávněné používání klubové karty.

Za neoprávněné použití Klubové karty se považuje:
- čerpání výhod asistenčních služeb obsažených v Klubové kartě bez odsouhlasení dispečinkem ÚAMK,
- zneužití klubové karty (např. odcizení),
- úmyslným uvedením ÚAMK v omyl.

V každém případě neoprávněného použití Klubové karty, bude takové plnění poskytnuté ÚAMK, vymáháno zpět. Vedle neoprávněného plnění bude dále vymáhána smluvní pokuta ve výši 20 % z částky neoprávněného plnění. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje nárok ÚAMK na úhradu vzniklé škody.

ČLÁNEK 11 – Změna smluvních podmínek:

ÚAMK je oprávněna změnit tyto smluvní podmínky a ujednání. Nové znění smluvních podmínek bude klientovi zasláno v písemné formě s tím, že za písemnou formu bude považováno také zaslání formou emailu na emailovou adresu klienta.

KONTAKTNÍ ADRESAA SPOJENÍ NA ÚAMK
ÚAMK, a.s.
Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4
Členská evidence tel.1230
Fax: 261 104 302
e-mail: evidence@uamk.cz
www.uamk.cz





Příloha smluvních podmínek:
Rozsah služeb a výhod - výklad pojmů


Verze: 01022013

1. Silniční služba (zásah mobilního servisu).
Jedná se o opravu vozidla držitele karty nepojízdného z důvodu nouzové situace. Silniční služba bude na místo vyslána jen v případě, že závadu je možné odstranit na místě poruchy.

Obsahem této služby je:
- příjezd vozidla silniční služby
- práce mechanika spojená se základním zprovozněním vozidlaodjezd vozidla silniční služby.

Držitel karty je povinen uhradit dodaný materiál, poskytnuté pohonné hmoty a náhradní díly.

2. Odtahová služba (převoz nepojízdného vozidla).
Jedná se o převoz vozidla držitele karty, nepojízdného z důvodu nouzové situace.

Obsahem této služby je:
- příjezd odtahového vozidla,
- naložení nepojízdného vozidla,
- přemístění nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného místa opravy nebo na místo určené klientem,
- složení nepojízdného vozidla v místě opravy odjezd odtahového vozidla.

Součástí služby není vyproštění nepojízdného vozidla z terénu. Je stanoven počet km (příjezd/odjezd), který je hrazen ze strany ÚAMK, km nad tento rámec hradí klient.

3. Uložení a zabezpečení nepojízdného vozidla.
Jedná se o uložení nepojízdného vozidla držitele karty na místo odsouhlasené dispečinkem ÚAMK.Je stanoven počet dnů, který je hrazen ze strany ÚAMK. Pokud během této doby vozidlo nebude přemístěno nebo nebude započato jeho opravou, ode dne následujícího hradí náklady klient. Službě musí předcházet odtahová služba.

4. Zapůjčení náhradního vozidla.
Jedná se o zapůjčení náhradního vozidla k jízdě z místa opravy nebo uložení nepojízdného vozidla držitele karty do místa plánovaného cíle cesty nebo do místa jeho trvalého pobytu v případě, kdy nepojízdné vozidlo nebude zprovozněno nebo ho nebude možné zprovoznit.v den vzniku nouzové situace Služba musí být zprostředkovaná dispečinkem ÚAMK. Náhradní vozidlo bude zapůjčeno podle možností ve stejné nebo nižší kategorii, jako je nepojízdné vozidlo. Je stanoven počet dnů, který je hrazen ze strany ÚAMK, ode dne následujícího hradí náklady klient. Příspěvek nebude poskytnut, pokud by byly v průběhu řešení jedné vzniklé nouzové situace zároveň využity služby „Jízdné náhradní dopravy“ nebo „Nouzové ubytování“. Službě musí předcházet odtahová služba.

5. Nouzové ubytování.
Jedná se o zajištění ubytování celé posádky v ubytovacím zařízení v místě opravy nebo uložení vozidla nepojízdného z důvodu nouzové situace a to po dobu opravy nebo uložení vozidla. Služba musí být zprostředkovaná dispečinkem ÚAMK. Ubytování bude poskytnuto v případě, kdy nepojízdné vozidlo držitele karty nebude zprovozněno nebo ho nebude možné zprovoznit v den vzniku nouzové situace. ÚAMK si vyhrazuje právo rozhodnout o ubytovacím zařízení. Příspěvek se vztahuje pouze na ubytování, nikoli na stravování. Příspěvek bude uhrazen buď přímo provozovateli ubytovacího zařízení nebo držiteli karty. Příspěvek nebude poskytnut, pokud by byly v průběhu řešení jedné vzniklé nouzové situace zároveň využity služby „Jízdné náhradní dopravy“ nebo „Zapůjčení náhradního vozidla“. Službě musí předcházet odtahová služba. Připouští se i možnost uhrazení příspěvku.

6. Jízdné náhradní dopravy.
Jedná se o úhradu jízdného veřejnou dopravou pro držitele karty a osoby, které s ním cestovali v nepojízdném vozidle. Jízdné bude poskytnuto z místa opravy, nebo uložení vozidla nepojízdného z důvodu nouzové situace, do místa plánovaného cíle cesty nebo do místa trvalého pobytu držitele karty. Po nahlášení požadavku na čerpání této služby dispečinku ÚAMK bude služba poskytnuta tím způsobem, že ÚAMK uhradí vzniklé náklady ex post přímo držiteli karty. Služba bude poskytnuta v případě, kdy nepojízdné vozidlo držitele karty nebude možné zprovoznit v den vzniku nouzové situace. Příspěvek nebude poskytnut, pokud by byly v průběhu řešení jedné vzniklé nouzové situace zároveň využity služby „Zapůjčení náhradního vozidla“ nebo „Nouzové ubytování“. Službě musí předcházet odtahová služba.

7. Zprostředkování právní pomoci.
Po nahlášení na dispečink ÚAMK prostřednictvím svých nebo smluvních právních poradců poskytne, případně zorganizuje, poskytnutí právní pomoci v záležitostech přímo souvisejících s nouzovou situací. Právní pomoc bude poskytnuta držiteli karty za úhradu.

8. Vzkaz blízké osobě.
Na základě požadavku držitele karty je prostřednictvím dispečinku ÚAMK, zajištěno rychlé předání vzkazu blízké osobě v České republice. Držitel karty může také bezplatně předat vzkaz prostřednictvím dispečinku ÚAMK blízké osobě v České republice ze zemí Evropy.

9. Činnost dispečinku.
Dispečink ÚAMK zajistí rychlou a efektivní pomoc při řešení nouzové situace nebo pomůže v jiném případě na základě požadavku držitele karty. Pomoc bude zajištěna přímo, na území České republiky prostřednictvím tuzemských partnerů. V ostatních zemích Evropy je služba držiteli karty poskytnuta prostřednictvím partnerských autoklubů Evropy, sdružených v FIA.

10. Převoz nepojízdného vozidla ze zahraničí do ČR.
Jedná se o zajištění převozu vozidla, které je nepojízdné z důvodu nouzové situace mimo území České republiky. ÚAMK zajistí a zorganizuje takový převoz zpět do České republiky do příslušného značkového servisu, do místa pobytu držitele karty nebo na jiné místo určené držitelem karty. Je stanoven finanční limit, který je hrazen ze strany ÚAMK, nad tento rámec hradí klient.

11. Poskytnutí dopravních a mototuristických informací.
Informace zaměřené převážně pro cesty motorovým vozidlem (aktuální ceny PHM, aktuální průjezdnost hlavních evropských tahů, atp.), aktuální dopravní informace apod. Informace jsou podávány telefonicky nebo elektronickou poštou.

12. Zařazení do systému slev.
Konkrétní informace o slevách, výhodách a formách jejich poskytování jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách www.uamk.cz (především se jedná o systémy „Show yourCard !“ v zahraničí i v České republice a ÚAMK RECOMMENDED v České republice).